در دست انتشار

 

کتاب های در دست انتشار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 
 
" تقابل قرآن با جریان های غیر توحیدی " تالیف دکتر علیرضا حسنی

 

" کار آفرینی عمومی " تالیف شهرام بندپی