آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی