نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی