آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های نعتبر ملی و بین المللی